Funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) gir klare føringer for både politikk- og tjenesteutforming.  Funksjonshemming oppstår når individuelle forutsetninger møter samfunnsskapte barrierer.
Folk skal få støtte til å selv velge de livene de ønsker å leve.

Forelesningen vil diskutere hvordan teknologi kan bidra til å bygge ned samfunnsskapte barrierer og gi beslutningsstøtte til å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier.

Cato Brunvand Ellingsen
Han er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid, grunnfag i sosiologi og har fra sommeren 2017 også en mastergrad i habilitering fra Høgskolen i Oslo og Akershus.Av tidligere arbeidserfaring kan nevnes stillinger i kommunale tjenester, barnehabiliteringstjenester, fagforening og bygging av en kompetansetjeneste for barnehabiliteringstjenestene i helse sør-øst.  Har også tidligere vært engasjert av NAKU på kortere oppdrag.

Cato er ansatt i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og jobber for å bidra til å utvikle NAKU sitt samarbeid med andre regionale og nasjonale kompetansemiljø og sentra som på ulike måter jobber med kompetanseutvikling knyttet til tjenester til utviklingshemmede.  NAKU sitt overordnede mål er å utvikle det faglige grunnlaget for gode levekår for utviklingshemmede. Hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner, av faglig veiledning i nettverk og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Kopi av forelesning