Stange Kommune ble høsten 2017 med i et prosjekt kalt Mun-light. Dette var et samarbeidsprosjekt med; sykehuset innlandet, høgskolen i innlandet, Universitet i Oslo, Making view og Stange Kommune.

Det ble her søkt midler fra Regionalt Forskingsfond (RFF), til å prøve ut VR i et opplæringstiltak for å forebygge vold og trusler.

Hovedmålet for prosjektet var å etablere en pilot for VR-basert trening i konflikthåndtering i Stange kommune, i samarbeid med SIM-innlandet.

Prosjektet ble ferdigstilt sommer 2018 og har med tiden fått lokal, nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Vi som har deltatt og representert Stange Kommune i dette prosjektet,
er svært stolte av resultatet og jobber med å inkludere Stange kommune og andre kommuner i denne måten å drive opplæring på.

Gjennom arbeidet med Mun-light prosjektet, har det blitt utarbeidet ulike scenarier som er spilt inn i VR-format, altså 360 film.  Dette gjør at personen som har på seg VR-brillen går direkte inn i virtuell verden med filmer som er relevante for trening/eksponering av ulik type atferd/samhandling.

Det er i tillegg utarbeidet et eget e-læringskurs som blant annet omhandler temaet vold og trusler. Som en del av opplæringen, ble begge representantene fra Stange Kommune, utdannet som fasilitatorer gjennom spesialkurs gitt fra SIM-Oslo. Dette er et nødvendig kurs for å holde opplæring i blant annet medisinsk simulering.

Denne type opplæring vil være av viktig karakter på flere områder, blant annet:

Økt pasientsikkerhet
Økt behandlingskvalitet
Økt fokus på vold og trusler
Kostnadseffektiv opplæring
Skadeforebyggende

Stange Kommune disponerer nå 5 VR-briller, e-læringskurs samt 2 utdannede fasilitatorer for å kurse dem som måtte ha behov.
Selve kursingen benytter seg av grunnleggende teknikker fra medisinsk simulering og lagt til som en VR basert simulering.

Det jobbes nå med flere prosjekter for å sikre at denne type opplæring kan tilpasse flere ulike sektorer i kommunen.
Noen fokusområdene er hvordan gjøre dette til et universalt verktøy som kan tilpasses og generaliseres til ulike aktører.
Her vil det være naturlig å se på hvordan det lar seg gjøre å produsere relevante filmer, på en god og kostnadseffektiv måte.

Sektorer som er aktuelle innenfor kommunen i dag er:

Tilrettelagte tjenester
Psykiatritjenesten
Alderspsykiatri
Barn og familie
Barnevern
Nav
Helsetjenester i hjemmet/Hjemmesykepleie

Det er naturlig å tenke at Stange kommune har mange ansatte som vil ha svært god nytte av denne type tilnærming til læring og det jobbes kontinuerlig med promotering for å a dette skal være en vesentlig del av kompetanseheving i kommunen. I tillegg jobbes det nært med andre kommuner, hvor samarbeid er nøkkelen felles fremgang.

Stig Ekeberg miljøterapeut Jobber i tilrettelagte tjenester i Stange kommune

Kopi av foredrag